Oluline on, et nad suudaksid mõista ja ette näha, kuhu viivad ühed või teised valikud ning mis toimub inimeste ja organisatsioonidega kiiresti muutuvas tegelikkuses. Nende osaks on aidata välja töötada häid otsuseid ja hoida ära kallist hinda maksvad eksimused. Just selleks ongi vaja näha suurt pilti ja tajuda sügavamaid seoseid.

Mis võiks paremini olla?

Need, kes soovivad inimeseks saamisest ja selleks olemisest põhjalikumalt valgustavaid teadmisi omandada, saavad seda teha Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi kasvatusteaduse õppekaval. Siin saab pildi inimese seostest kultuuris ja ühiskonnas ning neid teenima loodud institutsioonidest. Läbi õpitava prisma tegelikkust uurides kujuneb tundlikkus tajuda inimese ja ühiskonna vahekorda puudutavaid probleeme ning mõista, mida institutsioonid meiega teevad ja mis siin paremini olla võiks.

Õppekava erinevad rakendusliku kaaluga ained aitavad kaasa, et hiljem suudetakse rakendada oma teadmisi hariduse ja kasvatuse valdkonna praktiliste probleemide lahendamisel kas siis ametnikuna, nõustajana või hoopis mõnes uues, alles tekkivas ametis. Õpingute käigus omandatakse suutlikkus uurimistööks ja teadusliku mõtlemise oskused.

Õpitavat terve loetelu

Õppijale pakutakse teadmisi psühholoogiast ja sotsioloogiast, filosoofilis-antropoloogilistest vaatenurkadest inimesele, elustiilist, õpistiilist, loovusest, pedagoogilisest eetikast, aga ka kasvatusteaduslikest mõttesuundadest, kooliteooriatest, euroopalikust haridusruumist, kasvatust ja haridust käsitlenud mõtteloost. Omandatakse ka praktilisemaid teadmisi, näiteks tänapäevasest organisatsioonikultuurist, muutuste juhtimisest ja arendustegevusest, soostereotüüpide tekkest, erinevate pedagoogiliste suundade rakenduslikust poolest ning ka tööturust. Õpitut saab testida ja kinnistada erialasel praktikal mitmesugustes haridusasutustes ning Erasmuse õpingutel välisülikoolides.

Piisavas mahus saab õpingute jooksul täiustada inglise keele oskust. Pakutakse võimalusi iseseisvateks uuringuteks, koostööoskuste lihvimiseks ja aruteludeks, osasaamist välisõppejõudude loengutest. Kindlustunne ja rahulolu valitud erialal töötades toetuvad oma valdkonna süvaseoste mõistmisele. Need aitavad ka analüüsida iseend ning kujundada oma edasist arenguteed. Kasvatusteaduse õppekaval õppinu võib soovi korral jätkata doktoriõppes.

Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent